fbpx
X

Συντήρηση & Αποκατάσταση Διατηρητέων Κτιρίων

Απο μια έμπειρη ομάδα αρχιτεκτόνων, εξειδικευμένων στις αποκαταστάσεις

"Η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι ευθύνη όλων μας... Το μέλλον δεν μπορεί και δεν πρέπει να κτίζεται σε βάρος του παρελθόντος"
Τί είναι...
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
Ως συντήρηση ορίζεται η διαδικασία συνεχών επί μέρους αποκαταστάσεων, που δεν αλλοιώνουν τη μορφή και τη δομή του μνημείου και αποβλέπουν στην άρση των αποτελεσμάτων φυσικής φθοράς
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Αποκατάσταση είναι η επαναφορά του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση . Δηλαδή η απομάκρυνση στοιχείων που αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου ή/και η επαναφορά αρχιτεκτονικών στοιχείων για την αποκατάσταση της αρχικής του μορφής και τυπολογίας
Η ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Στερέωση είναι η επέμβαση στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου με σκοπό την εξασφάλιση της στατικής του επάρκειας.
Διαδικασία

Στην συντήρηση σε Διατηρητέα Κτίρια, για την πληρότητα και την επιστημονική κατοχύρωση της εκάστοτε μελέτης αποκατάστασης, η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
Ανάλυση
Η ανάλυση περιλαμβάνει

Α) Προκαταρκτική έκθεση (που παρουσιάζει του λόγους που επιβάλλουν την προκείμενη επέμβαση)
Β) Τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης
-Σχεδιαστική τεκμηρίωση – Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης
– Βιβλιογραφία
-Φωτογραφική τεκμηρίωση
– Τεχνική έκθεση που περιγράφει το κτίριο με έμφαση στα τμήματα εκείνα στα οποία θα γίνει κυρίως η επέμβαση.
Γ) Διάγνωση
– Έκθεση διαγνώσεως η οποία παρουσιάζει την παθολογία του κτιρίου και τα αίτια της φθοράς τμημάτων του κτιρίου ή των υλικών
Δ) Γραφική παρουσίαση χρονολόγησης οικοδομικών φάσεων
-Σχέδια – σκαριφήματα που παρουσιάζουν τη διάκριση των οικοδομικών φάσεων του κτιρίου.
Σύνθεση – Πρόταση επέμβασης
1 τεχνική έκθεση (περιγραφή, αιτιολόγηση , κριτική των θετικών και των αρνητικών της επεμβάσεως)
2 Σχέδια της πρότασης (τοπογραφικό, κατόψεις, τομές, όψεις) Σχέδια λεπτομερειών

Αφου συνταχθεί η μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου πρέπει να εγκριθεί από πολυμελείς επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού ή του ΥΠΕΧΩΔΕ ή άλλων αρμοδίων Υπουργείων (Αιγαίου, Μακεδονίας – Θράκης), οι οποίες μπορούν να απορρίψουν μέρος ή και το σύνολο ή να επιβάλλουν οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση.

Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο η μελέτη να γίνεται σε συνεργασία με τον εισηγητή της μελέτης στην επιτροπή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σίγουρη η έγκρισή της.

Μετά τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των εκάστωτε υπουργείων, η μελέτη κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για την τελική αδειοδότηση.

Ό,τι αλλαγές προκύψουν κατά τη διάρκεια της επισκευής είναι σκόπιμο να υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία για έγκριση.

1. Οργάνωση Εργοταξίου

Έναρξη του εργοταξίου στην εφορία, στο ΙΚΑ, επιθεώρηση εργασίας κλπ.

2. Οργάνωση Συνεργείου

Τα συνεργεία μας θα αποτελούνται απο εξειδικευμένους τεχνίτες, με βάση τις ανάγκες, τα υλικά και τις τεχνοτροπίες που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με βάση τη μελέτη, ώστε να εξασφαλίσουμε άριστο τελικό αποτέλεσμα.

3. Ορισμός Μέτρων Ασφαλείας για το σύνολο του έργου

Θα οριστούν συγκεκριμένα μέτρα ώστε το εργοτάξιο να είναι 100% ασφαλές  για τα συνεργεία, τους μηχανικούς και οποιονδήποτε επισκέπτη σύμφωνα με το σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής (ΣΑΥ) που έχει κατατεθεί.

4.  Ορισμός Επιβλέποντα Μηχανικού και παρακολούθηση έργου

Ο επιβλέπων μηχανικός θα βρίσκεται καθημερινά στο εργοτάξιο, επιβλέπωντας όλες τις εργασίες ώστε να εξασφαλιστεί στο 100% ή τήρηση της μελέτης, το κατασκευαστικό και το αισθητικό αποτέλεσμα.

ΚΑΛΕΣΤΕ ΣΤΟ 211 411 5077
MORHO-Final-01
"Με οργάνωση, τήρηση των διαδικασιών και σεβασμό στην πολιτισμική κληρονομιά διεκπεραιώνουμε κάθε έργο με αμέριστη προσοχή και εντός των χρονοδιαγραμμάτων."
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στη συντήρηση σε Διατηρητέα Κτίρια ή στην αποκατάσταση, η μορφή ενός διατηρητέου κτιρίου δεν δύναται να αλλάξει. Ο βαθμός επέμβασης σε αυτό , καθώς και η δυνατότητα νέας προσθήκης καθορίζεται  από τα ΦΕΚ χαρακτηρισμού του κτιρίου.

Η αποκατάσταση του κτιρίου είναι η επαναφορά του κτιρίου στην αρχική του κατάσταση (γεγονός που μπορεί να σημαίνει την απομάκρυνση στοιχείων που αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου, την επαναφορά αρχιτεκτονικών στοιχείων για την αποκατάσταση της αρχικής του μορφής και τυπολογίας, όπως μορφή ανοιγμάτων, κουφώματα, εξώστες, κλίμακες, γλυπτικό η ζωγραφικό διάκοσμο κτλ.). Η συντήρηση του κτηρίου, είναι οι επιμέρους εργασίες που δεν αλλοιώνουν τη μορφή και αποβλέπουν μόνο στη άρση της φυσικής φθοράς.

Για το χαρακτηρισμό ενός διατηρητέου κτιρίου εκδίδεται επίσημη υπουργική απόφαση η οποία και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο για Παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων του ΥΠΕΚΑ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε.

http://estia.minenv.gr/

Στη συντήρηση σε Διατηρητέα Κτίρια τα υλικά που χρησιμοποιούνται  πρέπει να είναι συμβατά με τα υφιστάμενα υλικά του κτιρίου. Όμως ο προσδιορισμός των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς και ο τρόπος επέμβασης καθορίζονται κατά τη διάρκεια της μελέτης, καθώς κάθε κτίριο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και προδιαγραφές.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τρέχων πρόγραμμα για την επιδότηση αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων.

Το κτίριο μπορεί και επιβάλλεται από τη νομοθεσία να αποκατασταθεί. Ο ιδιοκτήτης ενός διατηρητέου κτιρίου είναι υποχρεωμένος για τη συντήρηση και την αποκατάσταση πιθανών φθορών που έχει υποστεί το ακίνητο του, εφόσον η ιδιοκτησία του πλέον αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

H διαδικασία για τον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως διατηρητέου μπορεί να υποκινηθεί ύστερα από:

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη

2. Μελέτες της Υπηρεσίας – Προτάσεις Φορέων

3. Διαβίβαση από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία φακέλου με αίτημα κατεδάφισης κτιρίου.

4. Δημοσιεύματα (Εφημερίδων ή περιοδικών).

Στάδια της διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό κτιρίου ως διατηρητέου:

1. Εξέταση χαρακτηριστικών του κτιρίου ή του συνόλου με την σύνταξη μελέτης που περιλαμβάνει:

α. Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

β. Στοιχεία ιδιοκτησίας.

γ. Φωτογραφική τεκμηρίωση.

δ. Τεχνική έκθεση – Ιστορικό κτιρίου.

2. Συντάσσεται αιτιολογική έκθεση, η οποία  κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη και στον οικείο Δήμο. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται:

α. Η διαδικασία εισαγωγής του θέματος στην Υπηρεσία.

β. Περιγραφή του κτιρίου

γ. Στοιχεία που συνηγορούν στον χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου.

δ. Συνοπτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη.

Ένα (1) μήνα μετά την κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης στον ενδιαφερόμενο προωθείται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο Υπουργό.

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου,
 2. Περιγραφή του ακινήτου, στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρονται:
  1. ιστορικά στοιχεία,
  2. η ακριβής του θέση(οδός,αριθμός,συνοικία,Δημοτικό Διαμέρισμα),
  3. το ιδιοκτησιακό καθεστώς(συμβόλαιο),,
  4. η σημερινή του χρήση αλλά και χρονολόγηση των ιστορικών φάσεων του ακινήτου ανάλογα με τις εκάστοτε χρήσεις του,
  5. εξωτερική και εσωτερική περιγραφή του συνόλου αλλά και των επιμέρους στοιχείων,
  6. η χρονολογία κατασκευής,
  7. οι επεμβάσεις ή προσθήκες που έχουν γίνει,
  8. η κατάσταση του ακινήτου και οι τυχών φθορές
 3. Φωτογραφίες εξωτερικές(όλων των όψεων και αξιόλογων λεπτομερειών)και εσωτερικές(όταν υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία),
 4. Αεροφωτογραφία της περιοχής με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου,
 5. Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

Μπορεί η συντήρηση σε Διατηρητέα Κτίρια ή  αποκατάσταση, και η διαδικασία ανακαίνισης  να είναι πιο πολύπλοκη, η αξία του ακινήτου όμως πολλαπλασιάζεται άμεσα. Επιπλέον, με το χαρακτηρισμό ενός ακινήτου ως διατηρητέου, αποφεύγετε τον κίνδυνο ρυμοτομήσεων και απαλλοτριώσεων Δημοσίου. Παράλληλα ως ιδιοκτήτης ενός διατηρητέου κτιρίου, συμβάλλεται στη προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η αρχιτεκτονική κληρονομιά περιλαμβάνει όχι μόνο μεμονωμένα κτίρια εξαιρετικής ιστορικής, αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικής αξίας, αλλά και περιοχές ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η συντήρηση ή αποκατάσταση διατηρητέων περιλαμβάνει ένα μεγάλο έυρος κτιρίων και μνημείων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα διατηρητέα κτίρια/μνημεία, μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους

Κατάλογος διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών οικισμών

http://estia.minenv.gr/

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382&language=el-GR

Νομοθεσία

http://www.yppo.gr/5/g5220.jsp

Θεσμικό πλαίσιο – Χάρτες

http://courses.arch.ntua.gr/112130.html

http://www.ssaette.gr/taxonomy/term/26

http://new.culture.gr/el/SitePages/default.aspx

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 211 411 5077
ή

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

2 Comments

 1. Ανακαλύπτοντας τα κτίρια της Ερμούπολης | MORPHÓ Blog Says :
  Posted on 11/01/2018 at 2:46 pm

  […] ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ […]

 2. Σύγχρονες κατασκευές, πάνω σε παλιά κτίρια | MORPHÓ Blog Says :
  Posted on 30/01/2018 at 3:23 pm

  […] ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ […]